ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ – ಭಾಗ ೨

This is one of my favourites if not the favourite among the shlokas.

दुर्जनम् प्रथमम् वन्दे
       सज्जनम् तदनन्तरम् ।
मुख प्रक्षालनात् पूर्वम्
       गुद प्रक्षालनात् यथा ॥

ದುರ್ಜನಂ ಪ್ರಥಮಂ ವಂದೇ
         ಸಜ್ಜನಂ ತದನಂತರಂ |
ಮುಖ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾತ್ ಪೂರ್ವಂ
        ಗುದ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾತ್ ಯಥಾ ||

durjanam prathamam vande
       sajjanam tadanantaram |
mukha prakSAlanAt pUrvam
       guda prakSAlanAt yathA ||

 

I believe that the shloka is self-explanatory and does not need any explanations whatsoever!

Advertisements
Published in: on Wednesday, October 1, 2008 at 18:42  Leave a Comment  
Tags: , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://veerabahu.wordpress.com/2008/10/01/%e0%b2%b8%e0%b2%82%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%95%e0%b3%83%e0%b2%a4%e0%b2%a6%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%bf-%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%af-%e0%b2%ad%e0%b2%be%e0%b2%97-%e0%b3%a8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: