ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ – ಭಾಗ ೩

ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿಯ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

सदा वक्रः सदा क्रूरो सदा पूजामपेक्षते ।
कन्या राशि स्थितो नित्यं जामाता दशमग्रहः ॥

ಸದಾ ವಕ್ರಃ ಸದಾ ಕ್ರೂರೋ ಸದಾ ಪೂಜಾಮಪೇಕ್ಷ್ಯತೆ |
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಸ್ಥಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಜಾಮಾತಾ ದಶಮಗ್ರಹ: ||

sadA vakraH sadA krUro sadA pUjAmapekSate |
kanyA rAzi sthito nityaM jAmAtA dazamagraha: ||

 

As per conventional hindu astronomy, there are only 9 planets (ग्रह). However, we have a tenth planet in the form of a son-in-law (जामाता), whose qualities include perversity, cruelty and an expectation for obeisance. He always lies in the kanya rashi – Virgo for the uninitiated (read more about rashis here).

A truly hilarious diatribe on a son-in-law and one of my favourites!

 

Advertisements
Published in: on Monday, July 27, 2009 at 18:56  Comments (1)  
Tags: , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://veerabahu.wordpress.com/2009/07/27/%e0%b2%b8%e0%b2%82%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%95%e0%b3%83%e0%b2%a4%e0%b2%a6%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%bf-%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%af-%e0%b2%ad%e0%b2%be%e0%b2%97-%e0%b3%a9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentLeave a comment

  1. good one!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: