ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ – ಭಾಗ ೪

ಅನರ್ಹರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

 

ऊष्ट्रानान्च विवाहेषु गानं गायन्ति गार्धभाः ॥
परस्परं प्रशंसन्ति “अहो रूपम्! अहो ध्वनिः!” ॥॥

 

ಊಷ್ಟ್ರಾನಾಂಚ ವಿವಾಹೆಷು ಗಾನಂ ಗಾಯಂತಿ ಗಾರ್ಧಭಾಃ |
ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ “ಅಹೋ ರೂಪಂ! ಅಹೋ ಧ್ವನಿಃ!” ||

 

USTrAnAnca vivAheSu gAnam gAyanti gArdhabhAH |
parasparaM prazasanti “aho rUpam! aho dhvaniH!” ||ಅನುವಾದ: ಒಂಟೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯು (गार्धभ) ಹಾಡಿತಂತೆ. ಕತ್ತೆಯ ಗಾನ ಕಛೇರಿ ಮುಗಿದಮೇಲೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹೀಗಿತ್ತು: “ಆಹಾ ಎಂತಹ ರೂಪ! ಆಹಾ ಎಂತಹ ಧ್ವನಿ!”. 


Translation: During the camel’s marriage, the Donkey sang! Both heaped praise on each other thus: “Oh! What beauty! oh! what a voice!”.


ಭಾವಾರ್ಥ: ಒಂಟೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗು ಕತ್ತೆಯ ಸಿರಿಕಂಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಕೊಂಡರೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟೆ? ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

Advertisements
Published in: on Tuesday, April 20, 2010 at 17:45  Leave a Comment  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://veerabahu.wordpress.com/2010/04/20/%e0%b2%b8%e0%b2%82%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%95%e0%b3%83%e0%b2%a4%e0%b2%a6%e0%b2%b2%e0%b3%8d%e0%b2%b2%e0%b2%bf-%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%af-%e0%b2%ad%e0%b2%be%e0%b2%97-%e0%b3%aa/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: